cialis 5mg daily use obtaining generic once daily cialis by prescription on internet penegra 25mg price when to take tadapox kamagra oral jelly bustine
St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Fordringsrätt

Den del av fordringsrätten som är intressantast inom det praktiska affärslivet är indrivningen av fordringar. Indrivning av fordringar kan ske på tre olika sätt; genom inkassoåtgärder, ansökan om betalningsförelägganden och genom ansökan om stämning.

Företagsjuristerna är behöriga att vidta alla rättsliga åtgärder för indrivning av fordringar. Företagsjuristerna innehar Datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och är dessutom en fullfjädrad affärsjuridisk byrå med mångårig erfarenhet av att processa om fordringar inför domstol.

Frågor gällande fodringsrätt?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga


Inkasso är ett av rättsordningen godkänt sätt att driva in en förfallen fordran och är ett kravbrev som utfärdats enligt 5 § inkassolagen. Inkassoverksamhet får endast bedrivas av ombud efter tillstånd av datainspektionen. Företagsjuristerna innehar inkassotillstånd.
En förutsättning för att en inkassoåtgärd skall kunna vidtas är att det föreligger en fordran som förfallit till betalning. Om fordringen ej betalats kan ett inkassokrav tillställas gäldenären (den betalningsskyldige).
Ett inkassokrav skall enligt inkassolagen (5 §) framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens (den som innehar fordran) namn och det förhållande som fordringen grundar sig på. Om fordran överlåtits eller pantsatts och gäldenären p.g.a. detta inte kan betala med befriande verkan till överlåtaren eller pantsättaren skall detta anges. I kravet bör även lämpligt betalningssätt anges. I kravet skall vidare anges vilket kapitalbelopp och vilken ränta som fordras. Vad beträffar ränta skall anges det belopp som utgör upplupen ränta fram till ansökningsdagen, räntesatsen och det kapitalbelopp som ligger till grund för yrkad ränta. För att ränta skall kunna utgå överhuvud taget krävs att räntan framgår av fakturan eller ett senare ställt krav. Den yrkade räntesatsen kan vara avtalad mellan parterna eller följa av bestämmelserna i räntelagen. Förutom detta kan även ersättning för inkassokostnader yrkas.
Om gäldenären inte betalar sin fordran trots ställt inkassokrav kan borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. En förutsättning är dock att gäldenären inte invänt mot inkassokravet. Om gäldenären invänder mot kravet måste borgenären istället ansöka om stämning vid allmän domstol för att få sin fordran prövad.
I ansökan om betalningsföreläggande anges samma uppgifter som i inkassokravet med tillägg för kostnader för ansökan. Vidare skall det i ansökan anges om borgenären begär verkställighet och i så fall utmätning i form av begränsad eller fullständig tillgångsundersökning. Förfarandet hos Kronofogden är summariskt vilket innebär att Kronofogdemyndigheten utfärdar betalningsföreläggande i enlighet med borgenärens ansökan. Om gäldenären ej invänder mot ansökan utfärdar Kronofogdemyndigheten ett utslag vilket är en exekutionstitel som sedan kan ligga till grund för exekution. Detta kan vid en penningfordran bl.a. ske genom utmätning.
Om utmätningsbara tillgångar saknas kan borgenären ansöka om att gäldenären skall försättas i konkurs. Denna går i stort sett ut på att all gäldenärs egendom tas om hand om av hans borgenärer och säljs, varpå pengarna fördelas mellan borgenärerna. Att fordran ej kan betalas trots konkursen innebär inte att denna försvinner. Fordran kvarstår så länge gäldenären lever, tills den preskriberas eller betalas eller tills gäldenären beviljats skuldsanering. På fordran löper hela tiden ränta enligt bestämmelserna i räntelagen.