Patenträtt

Vad krävs för att en idé skall vara patenterbar?
Ring ossLäs mer
Patenträtt

OM PATENTRÄTT

______________________

Patenträtt

Att inneha ett patent innebär att man har ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en teknisk idé i form av en uppfinning. Patenterbart är såväl mekaniska som elektroniska produkter, kemiska föreningar inklusive läkemedel, mikrobiologiska förfaranden som metoder att framställa produkter. Mjukvaror skyddas endast undantagsvis av patenträtten utan erhåller istället skydd genom upphovsrätten.

Att ansöka om patent är både komplicerat, dyrt och tidskrävande. I praktiken måste alltid ett patentombud anlitas. Företagsjuristerna handhar inte patentansökningar. Vi hjälper er dock gärna med förhandlingar, granskning och upprättande av licensavtal, allmän rådgivning och biträder vid intrångsförfaranden.

Vad krävs för att en idé skall vara patenterbar?

Patent kan meddelas för uppfinningar. En uppfinning enligt lagen är dock inte detsamma som i allmänt språkbruk och för att vara patenterbar uppställs vissa krav. För det första skall det röra sig om uppfinningar som har teknisk karaktär. Vad som enbart utgör vetenskapliga teorier, matematiska metoder, konstnärliga skapelser, planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller framläggande av information undantages uttryckligen i lagen från det patenterbara området. För det andra meddelas bara patent på uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt. Med detta menas att det skall finnas en praktisk användning för uppfinningen. Det som uppfunnits skall även vara reproducerbart dvs. kunna upprepas med identiskt resultat. I uppfinningsbegreppet ligger även ett nyhetskrav som innebär att patent endast får meddelas för det som är nytt i förhållande till vad som blivit känt dagen för patentansökningen. Nyhetskravet är absolut, dvs. är inte territoriellt begränsat, samt objektivt, dvs. uppfinningen skall vara ny för alla. Vidare ställs även krav på uppfinningshöjd. I detta ligger att uppfinningen väsentligen skall skilja sig från vad som tidigare var känt. Detta är ett objektivt krav och bedömningen görs utifrån de kunskaper en fackman på området besitter.

Hur uppkommer det patenträttsliga skyddet?

Patenträttsligt skydd uppkommer enbart genom registrering. Registreringsförfarandet är ett strängt formbundet system och rättsförvärvet grundas på en ansökan, som skall uppfylla ett antal formella och materiella krav. Det finns för närvarande tre olika vägar att välja då man vill ansöka om ett patent:

  • Nationell patentansökan
  • Internationell patentansökan enligt PCT
  • Europeisk patentansökan enligt EPC
Patenträtt

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA