Offentlig Upphandling – LOU

De offentliga inköpen som genomförs av olika upphandlande myndigheter i Sverige uppskattas omsätta mellan 450-535 miljarder kronor per år.
Ring ossLäs mer
Offentlig Upphandling – LOU

Om Offentlig Upphandling – LOU

______________________

Offentlig Upphandling – LOU

De offentliga inköpen som genomförs av olika upphandlande myndigheter i Sverige uppskattas omsätta mellan 450-535 miljarder kronor per år. Dessa offentliga inköp regleras genom den så kallade upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler för all offentlig upphandling inom EU. I Sverige finns reglerna som omgärdar upphandlingen i Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Syftet med upphandlingsreglerna är att säkerställa en fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter inom EU på ett öppet och konkurrenseffektivt sätt skall kunna nyttja det offentligas medel på bästa möjliga sätt. Reglerna syftar också till att främja en gränsöverskridande handel så att leverantörer i ett EU-land skall kunna erbjuda sina varor och tjänster till en upphandlande myndighet i ett annat EU-land och därigenom vara med och tävla på lika villkor i varje enskild upphandling.

Upphandlingsreglerna gäller endast för upphandlingar över vissa värden, så kallade tröskelvärden. Lagstiftaren har ansett att det främst är vissa av de värdemässigt större upphandlingarna som skall omfattas av lagstiftningen. Vid upphandling gäller alltså olika bestämmelser i lagen beroende på om värdet beräknas vara över eller under gällande tröskelvärde. En upphandlande myndighet skall beräkna värdet av de föremål som skall upphandlas för att jämföra mot respektive tröskelvärde. Värdet på upphandlingen beräknas exklusive mervärdesskatt och för hela avtalets löptid inklusive eventuella optioner och förlängningsklausuler, beräknat som om de kommer att utnyttjas. En upphandling får inte heller uppdelas i syfte att värdet skall komma att understiga tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av samma kategori varor och tjänster under ett och samma budgetår skall sammanräknas.

Enligt upphandlingslagstiftningen skall de upphandlande myndigheterna vara sakliga och välja sina leverantörer på affärsmässiga grunder. Den leverantör som kan erbjuda den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset skall därför väljas. Någon annan hänsyn, såsom lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. För att säkerställa detta präglas upphandlingsreglerna av vissa grundläggande upphandlingsprinciper, nämligen principerna om likabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Företagsjuristerna kan bistå ditt företag med rådgivning i upphandlingsrelaterade frågor både innan, under och efter genomförd upphandling. Kanske upplever ditt företag att en upphandlande myndighet brutit mot LOU genom att t.ex. utforma förfrågningsunderlaget med oproportionerligt höga krav som diskriminerar eller utesluter ditt företag från den aktuella upphandlingen? Då kan Företagsjuristerna hjälpa er med en s.k. överprövning. En process som syftar till att den upphandlade myndigheten skall tvingas vidta rättelse eller göra om sin upphandling eller utbetala skadestånd till det skadelidande företaget. Men tänk på att agera skyndsamt, LOU har förhållandevis korta preskriptionsfrister.

Offentlig Upphandling – LOU

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA