Marknadsrätt

Det har de senaste årtiondena tillskapats en rad olika åtgärder för att trygga konsumentens ställning på marknaden. De lagar som tillkommit för att kontrollera näringsidkarnas allmänna agerande på marknaden
Ring ossLäs mer
FÖRETAGSJURISTERNA

OM MARKNADSRÄTT

______________________

Marknadsrätt

Det har de senaste årtiondena tillskapats en rad olika åtgärder för att trygga konsumentens ställning på marknaden. De lagar som tillkommit för att kontrollera näringsidkarnas allmänna agerande på marknaden, med avseende på produktsäkerhet, reklam m.m., går under samlingsnamnet marknadsrätt. Denna lagstiftning är inte enbart skapad för att tillgodose konsumenternas ställning på marknaden, utan den avser även att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande mellan två näringsidkare.

De marknadsrättsliga reglerna inriktar sig inte på giltigheten eller på skäligheten av något individuellt avtal, som t.ex. en näringsidkare ingått med en konsument, utan istället ger reglerna myndigheterna en möjlighet att kontrollera skäligheten i de avtalsvillkor som t.ex. näringsidkare använder sig av i en bransch.

Den marknadsrättsliga modellen för kontroll av avtalsvillkor mellan näringsidkare och konsumenter kom till uttryck genom införandet 1971 av en lag om avtalsvillkor i konsumentförhållande. Denna lag har senare ersatts med 1994:1512 som senare även reviderades med 2007:2.

Lagens centrala stadgande gör det möjligt för marknadsdomstolen att på talan av konsumentombudsmannen förbjuda näringsidkare i framtiden att använda sig av oskäliga avtalsvillkor. Förbudet kan även riktas mot t .ex. en branschorganisation som tillhandahåller standardvillkor åt medlemsföretagen. Förbuden kan förenas med viten som betalas till staten.

Marknadsrätt

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA