vigora manforce tadora 20 india sildenafil citrate tablets ip silagra 100 eriacta 50 mg tadacip-cipla review
St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Mönsterrätt

Mönsterrätten är ett designskydd och skyddar en varas utseende och yttre form. Det är alltså inte fråga om ett skydd för bakomliggande tekniska idéer eller funktioner, som i stället skyddas av patenträtten.

Företagsjuristerna hjälper Er med ansökning om registrering av mönster samt invändningar mot ansökningar och hävning av registreringar. Vill Ni licensiera eller överlåta Ert mönster hjälper vi Er att upprätta avtal. Vi biträder även vid förhandlingar och tvister.

Frågor gällande mönsterrätt?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga


Mönsterrätten skyddar en varas utseende eller en fristående dekoration. Ett mönster kan vara två- eller tredimensionellt. Mönsterrätten existerar vid sidan av upphovsrätten och de båda skyddsformerna utesluter inte varandra. Följaktligen kan t.ex. en soffa åtnjuta mönsterrättsligt skydd samtidigt som den skyddas av det upphovsrättsliga brukskonstskyddet. Till skillnad ifrån upphovsrätten förutsätter dock inte mönsterrätten någon konstnärlig prägel, kravet som uppställs är istället att mönstret är kvalificerat nytt. Detta nyhetskrav är både objektivt och absolut. Detta betyder att allt som gjorts tillgängligt för allmänheten någonstans i världen genom t.ex. utställning, marknadsföring och utskick av varuprover är nyhetsskadligt. Vidare måste ett skyddsbart mönster skilja sig väsentligen från övriga mönster på markanden. Sålunda medför inte en ändring av färg eller storlek på ett bestående mönster att ett nytt skyddsbart mönster uppstår.
Det mönsterrättsliga skyddet uppkommer genom registrering. En skriftlig ansökan inges som skall innehålla uppgifter om de varor som önskas skyddas och vem som är mönsterskapare. Vidare skall en bild som visar mönstret eller en modell av mönstret inges. Rätten till ett mönster är territoriellt begränsad till det land för vilket det registrerats. För skydd i andra länder än i Sverige måste sålunda respektive lands interna föreskrifter om mönsterskydd följas. Sedan den 1 januari 2003 är det även möjligt att ansöka om mönsterskydd som gäller i samtliga EU-länder genom Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) i Alicante. En sådan ansökan skickas direkt till OHIM eller till svenska PRV för vidarebefordran till OHIM. Mönsterrätten är en s.k. prioritetsrätt. Detta innebär att vid kapplöpning mellan flera av varandra oavhängiga mönster, tillfaller ensamrätten den som först ansöker om skydd. En mönsterregistrering gäller under en eller flera perioder om fem år. Registreringen kan förnyas för ytterligare femårsperioder. Den maximala skyddstiden är 25 år för en mönsterregistrering. För sammansatta produkter, en term som egentligen avser reservdelar, är skyddstiden maximalt 15 år.
Mönsterrätten ger rättsinnehavaren en ensamrätt att utnyttja mönstret. Denna rätt gäller dock enbart i kommersiella sammanhang. Sålunda faller alla privata utnyttjanden utanför ensamrätten. Det är även fritt att avbilda mönsterskyddade varor i böcker, tidningar, i tv etc. Detta gäller dock inte om mönstret även är upphovsrättsligt skyddat. Ensamrätten är begränsad till varor av samma eller liknande slag som dem för vilka mönstret registrerats. Ett mönsters skyddsomfång bedöms med hjälp av vad som angivits i ansökningshandlingarna vid registreringen. Jämförelse vid påstått intrång görs nämligen med utgångspunkt i registreringen, inte hur den mönsterskyddade varan gestaltats i verkligheten. Skyddsomfånget avgränsas av hur pass mycket ett mönster skiljer sig ifrån övriga mönster på marknaden. Ju större olikhet desto större skyddsomfång.
Mönsterrätten tillkommer primärt den som skapat mönstret, och i andra hand den rättsinnehavare som söker mösteskydd. Mönsterrätten kan även överlåtas. Detta kan ske antingen genom att man upplåter rätten att använda mönstret till en annan (licensiering) eller genom att rätten överlåtes i sin helhet. En mönsterrätt kan även övergå i samband med arvskifte och konkurs. I anställningsförhållanden finns specialregler om överlåtelse av mönster till det företag för vilkets räkning mönstret skapats.