bolagsrätt

Detta är som namnet antyder ett rättsområde som berör bolag i alla dess former. Det må vara aktiebolag, handelsbolag (och kommanditbolag) eller enkla bolag.
Ring ossLäs mer
BOLAGSRÄTT

Företagsjuristerna biträder i frågor rörande bolagsrätt.

______________________

BOLAGSRÄTT

Exempel på ärenden inom bolagsrätten är:

  • biträde och genomförande av bolagsstämma
  • planering inför bolagsrättsliga förändringar
  • planering och genomförande av emissioner och fusioner
  • upprättande av bolagsordningar och aktieägaravtal
  • upprättande av köpeavtal

Detta är som namnet antyder ett rättsområde som berör bolag i alla dess former. Det må vara aktiebolag, handelsbolag (och kommanditbolag) eller enkla bolag.

Det finns ingen lagtext som definierar begreppet bolag. Istället har det i juridisk litteratur utkristalliserats tre kriterier som samtliga ska vara uppfyllda:

  1. Ett avtal om samverkan mellan delägarna skall finnas
  2. Denna samverkan skall ha ett ändamål som delägarna är bundna att verka för

Bolagsrättsliga frågor rör bolagens interna förhållanden såsom kompetensfördelning, minoritets-skydd, ansvarsfrihet för styrelser, bildande och likvidation m.m.

Juridisk person

Alla bolagsformer utom enkla bolag utgör juridiska personer vilket innebär att bolaget kan inneha rättigheter och skyldigheter, uppträda som kärande eller svarande inför domstol etc.

Aktiebolag

Aktiebolagsformen regleras i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Utmärkande för aktiebolagsformen är reglerna om bolagets bundna aktiekapital. Det är till detta kapital som samverkan knutits, inte till ägarna personligen. Ägarnas ansvar sträcker sig sålunda (i huvudsak) endast till det aktiekapital de tecknat. Det begränsade ägaransvaret är en av anledningarna till att denna associationsform är så stor som den är idag. För bildande av aktiebolag krävs registrering och iakttagande av viss form enligt ABL 2 kap.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolagsformen regleras i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, (HBL). I ett handelsbolag, till skillnad från ett aktiebolag, svarar ägarna solidariskt för bolagets förpliktelser. Kommanditbolag är en associationsform som liknar handelsbolag men där en eller flera delägare (kommanditdelägare) endast ansvarar för en begränsad insats medan någon/några andra (komple-mentärer) ansvarar för resterande del av bolagets förpliktelser. Dessa associationsformer används främst för företag med ett begränsat antal delägare. För bildande av handelsbolag och kommanditbolag krävs registrering.

Enkla bolag

Ett enkelt bolag uppstår så snart de tre kriterierna (ovan) är uppfyllda. Det föreligger med andra ord inget registreringskrav. Även muntliga avtal kan ligga till grund för enkla bolag. Som ovan nämnts utgör det enkla bolaget ingen juridisk person. Bolaget som sådant kan alltså inte ikläda sig rättigheter och skyldigheter. Tredje man påverkas sålunda inte av huruvida det föreligger ett enkelt bolag. Det enkla bolaget har endast betydelse för delägarnas inbördes förhållande.

BOLAGSRÄTT

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA