St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Patenträtt

Att inneha ett patent innebär att man har ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en teknisk idé i form av en uppfinning. Patenterbart är såväl mekaniska som elektroniska produkter, kemiska föreningar inklusive läkemedel, mikrobiologiska förfaranden som metoder att framställa produkter. Mjukvaror skyddas endast undantagsvis av patenträtten utan erhåller istället skydd genom upphovsrätten.

Att ansöka om patent är både komplicerat, dyrt och tidskrävande. I praktiken måste alltid ett patentombud anlitas. Företagsjuristerna handhar inte patentansökningar. Vi hjälper er dock gärna med förhandlingar, granskning och upprättande av licensavtal, allmän rådgivning och biträder vid intrångsförfaranden.

Vad krävs för att en idé skall vara patenterbar?

Patent kan meddelas för uppfinningar. En uppfinning enligt lagen är dock inte detsamma som i allmänt språkbruk och för att vara patenterbar uppställs vissa krav. För det första skall det röra sig om uppfinningar som har teknisk karaktär. Vad som enbart utgör vetenskapliga teorier, matematiska metoder, konstnärliga skapelser, planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller framläggande av information undantages uttryckligen i lagen från det patenterbara området. För det andra meddelas bara patent på uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt. Med detta menas att det skall finnas en praktisk användning för uppfinningen. Det som uppfunnits skall även vara reproducerbart dvs. kunna upprepas med identiskt resultat. I uppfinningsbegreppet ligger även ett nyhetskrav som innebär att patent endast får meddelas för det som är nytt i förhållande till vad som blivit känt dagen för patentansökningen. Nyhetskravet är absolut, dvs. är inte territoriellt begränsat, samt objektivt, dvs. uppfinningen skall vara ny för alla. Vidare ställs även krav på uppfinningshöjd. I detta ligger att uppfinningen väsentligen skall skilja sig från vad som tidigare var känt. Detta är ett objektivt krav och bedömningen görs utifrån de kunskaper en fackman på området besitter.

Hur uppkommer det patenträttsliga skyddet?

Patenträttsligt skydd uppkommer enbart genom registrering. Registreringsförfarandet är ett strängt formbundet system och rättsförvärvet grundas på en ansökan, som skall uppfylla ett antal formella och materiella krav. Det finns för närvarande tre olika vägar att välja då man vill ansöka om ett patent:

  • Nationell patentansökan
  • Internationell patentansökan enligt PCT
  • Europeisk patentansökan enligt EPC

Frågor gällande patenträtt?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga

I find a lot of humor the due to own personal experiences on 's day:

  1. He could be even more of a lightning for us, Mattingly said of ;
  2. aggressive advocate for his clients, concentrates his practice Personal Injury, Medical Malpractice,..., , , Zavodnick is experienced personal injury attorney who has handled a wide variety of personal injury matters Philadelphia, and the surrounding counties, Mo Alexander Jersey slip and fall accidents, motor vehicle accidents, products liability accidents and workers' compensation claims resulting from Derek Watt Jersey injuries;
  3. I think he's a heck of a player;
  4. He was held scoreless on 0 Jake McCabe Jersey 3 shooting just 13 minutes;
  5. The switch was made before the Missouri Authentic Forrest Lamp Jersey but now is permanent;

I've had more conversations about soccer than the NFL.

One of the first games got into was against the Steelers. Robertson has always had a high walk rate , but this is mitigated by outstanding strikeout rate; Robertson has averaged at least one strikeout per inning every year of his career so far. If the Steelers can't re-sign him, hopefully he'll go to a team that will give him a to start. Blackwood was handed a match Ondrej Pavelec Womens Jersey for intent to injure that night. recorded his first career 3- contest 5 vs.